Publications

Degradation and In Vivo Response of Hydroxyapatite-Coated Mg Alloy

Yevheniia Husak, Oleksandr Solodovnyk, Anna Yanovska, Yevhenii Kozik,
Iryna Liubchak, Viktoriia Ivchenko, Oleg Mishchenko, Yevhen Zinchenko,
Vladimir Kuznetsov and Maksym Pogorielov.
Received: 24 June 2018; Accepted: 20 October 2018; Published: 23 October 2018.

Download

Osteoblast Cell Response to LIPSS-Modified Ti-Implants

Leonardo Orazi1, Maksym Pogorielov, Volodymyr Deineka, Evhenia Husak, Viktoriia Korniienko, Oleg Mishchenko, Barbara Reggiani.
Download

Chitosan-Based Bioactive Hemostatic Agents with Antibacterial Properties—Synthesis and Characterization

Julia Radwan-Pragłowska, Marek Piątkowski, Volodymyr Deineka, Łukasz Janus, Viktoriia Korniienko, Evgenia Husak, Viktoria Holubnycha, Iryna Liubchak,Vyacheslav Zhurba, Aleksandra Sierakowska, Maksym Pogorielov and Dariusz Bogdał.
Received: 21 June 2019; Accepted: 11 July 2019; Published: 19 July 2019

Download

Chemical and Structural Characterization of Sandlasted Surface of Dental Implant using ZrO2 Particle with Different Shape

Oleg Mishchenko, Vira Filatova, Mykhaylo Vasylyev, Volodymyr Deineka and Maksym Pogorielov.
Received: 18 January 2019; Accepted: 26 March 2019; Published: 28 March 2019
Download

Cell and tissue response to nanotextured Ti6Al4V and Zr implants using high-speed femtosecond laser-induced periodic surface structures

Iaroslav Gnilitskyi, Maksym Pogorielov, Roman Viter, Ana Maria Ferraria, Ana Patrícia Carapeto, Oleksandr Oleshko, Leonardo Orazi, Oleg Mishchenko.
Revised: 27 April 2019
Download